Blogg

Ta del av branschrelaterad information i en lättillgänglig form

Vad är en EPD?

Vad är en EPD? EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration, på svenska benämnt miljövarudeklaration. En EPD är en frivillig miljömärkning som redovisar en produkts/byggnads/tjänsts miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv. EPD:er följer internationell standard (SS-EN ISO 14025). Miljövarudeklarationer tredjepartsgranskas vilket innebär att en oberoende granskare verifierar innehållet och framtagandet av…

Vad är klimatklivet?

Klimatklivet är ett ekonomiskt stöd som företag och organisationer kan få genom att investera i en åtgärd som minskar klimatpåverkan. Det kan handla om att satsa på biogasproduktion, byta till fossilfria bränslen eller installera teknik som gör produktionen mer hållbar. Stödet går till åtgärder som inte skulle bli av utan…

Vad gör en miljökonsult?

Många kan ställa sig frågan vad en miljökonsult gör. Svaret är inte helt enkelt då arbetsuppgifterna kan komma att omfatta ett mycket brett spann. Ju hårdare karv som ställs på verksamhetsutövare, desto svårare blir det även att dels hinna med, men även förstå sig på och få med alla de…

Förorenade områden – finns överallt, men är svårt att se

Förorenad mark, förorenade områden. Provtagning av mark eller vatten. Riktvärden eller gränsvärden. Sanering och efterbehandling. Begreppen är många och snarlika. Dessutom blir det inte enklare av att de allra flesta föroreningar varken går att se eller lukta sig till. Ett förorenat område definieras som en plats som är så pass…

Vad är en dagvattenutredning och när behövs den?

Många kunder kommer till oss med frågor om krav som ställts på dem från framför allt kommuner inför att de ska bygga hus eller annars förändra markförhållandena på sina fastigheter. Bland dessa frågor brukar dagvattenutredningar ställa sig utmärkande. Vad är det? Varför måste jag göra en? Dagvatten kan lösryckt användas…