Blogg

Ta del av branschrelaterad information i en lättillgänglig form

Industri- och samhällsbuller

Buller är ett betydande miljö- och hälsoproblem, som uppstår från olika källor i industriella miljöer, eller från byggnation av infrastruktur eller nybyggnation av andra viktiga samhällsfunktioner. Industri-och samhällsbuller påverkar inte bara arbetsmiljön utan kan även påverka närliggande bostadsområden, enskilda hus och/eller andra närliggande verksamheter. Här kan du läsa mer om…

Kommunikation – av allt större betydelse i vindkraftsprojekt

Att navigera genom motstånd och främja vindkraftsprojekt i Sverige kräver mer än teknik – det kräver strategisk kommunikation och lokal delaktighet. Lär dig mer om varför rätt kommunikation är avgörande och få konkreta tips för att lyckas med ditt nästa projekt inom förnybar energi. För att möta samhällets enorma klimatutmaningar…

Så förbereder du dig inför ett miljötillstånd

För att säkerställa en korrekt och fullständig ansökan enligt svensk miljölagstiftning, är det viktigt att göra rätt förberedelser. Här är sex steg som verksamhetsutövare kan ta för att vara väl förberedda inför en miljötillståndsprocess. Bli bekant med relevant miljölagstiftning och förstå dess krav. Identifiera de specifika miljöaspekterna för din verksamhet…

EPDs: How to Make Greener Choices in Today’s Environmentally-Conscious World

In today’s environmentally conscious world, Environmental Product Declarations (EPDs) have become essential for businesses and consumers. An EPD is a standardized document that provides transparent and credible information about the environmental impact of a product throughout its lifecycle. By understanding the key benefits and considerations of EPDs, you can make…

Hantera dagvatten på rätt sätt för att skydda miljön

Dagvatten från regn och snösmältning kan leda till översvämning i källare och belasta avloppssystemet. Genom att leda dagvattnet till gräsmattan eller det kommunala dagvattenledningsnätet kan det tas om hand på ett effektivt sätt och bidra till en mer hållbar hantering av vatten. Att ta ansvar för hanteringen av dagvatten är…

Fem tips för att lyckas med miljöprövningen av ditt byggprojekt

Miljöprövning är en nödvändig del av alla större byggprojekt för att minimera negativ påverkan på miljön och samhället. För att lyckas med miljöprövningen är det viktigt att förstå och identifiera relevanta miljöaspekter, lämna in en komplett ansökan, kommunicera med berörda parter, anlita experter och utveckla en miljöhanteringsplan. Här tips för…

Hydrologi vid schaktning – viktig för säker hantering av vattenflöden

För att undvika farliga situationer för arbetare och skador på utrustning är det viktigt att ha kunskap om markens hydrologiska egenskaper vid schaktning. Genom markundersökningar och hydrologiska modeller kan man minimera risken för problem som erosion, översvämningar och grundvattenproblem och säkerställa en effektiv och säker byggprocess. Hydrologi vid schaktning är…

Geohydrologi – viktigt för hållbar grundvattenanvändning och miljöskydd

Geohydrologi är en spännande och viktig gren inom geovetenskap som fokuserar på vattnets rörelse i marken och dess inverkan på miljön. Genom att studera grundvattenflöden, markegenskaper och föroreningar kan geohydrologer hjälpa till att säkerställa att våra grundvattenresurser används på ett hållbart sätt och skydda vår miljö från föroreningar och andra…