Industri- och samhällsbuller

Buller är ett betydande miljö- och hälsoproblem, som uppstår från olika källor i industriella miljöer, eller från byggnation av infrastruktur eller nybyggnation av andra viktiga samhällsfunktioner. Industri-och samhällsbuller påverkar inte bara arbetsmiljön utan kan även påverka närliggande bostadsområden, enskilda hus och/eller andra närliggande verksamheter. Här kan du läsa mer om hur Envigo kan hjälpa ditt projekt hantera bullerfrågan. 

Envigos fokus ligger på att genom noggranna mätningar och beräkningar identifiera bullerkällor och lösningar för de fall ljudbilden överstiger gällande rikt-, eller gränsvärden. Vi erbjuder expertis inom ljudmätning, övervakning och rådgivning kring efterlevnad av lagar och standarder för bullerkontroll. 

Professionell Akustikutredning (Bullerutredning) för Förhandsbesked och Bygglov
Envigo har specialiserat sig på att erbjuda platsspecifikt anpassade bullerutredningar till, eller inför, ansökningar om förhandsbesked och bygglov för nya bostadshus. Vår expertis omfattar bullerberäkningar för att verifiera att de bestämmelser som finns gällande bullernormer och krav uppfylls. Vi erbjuder även rekommendationer på lösningar och åtgärder vid behov. Våra bullerrapporter uppfyller de krav som ställs från kommuner och Trafikverket.

Specialiserade på Bullerutredningar för Nya Bostadsområden
Envigos expertis omfattar detaljerade utredningar av väg- och järnvägsbuller samt buller från
industriella och kommersiella verksamheter, essentiella för utvecklingen av detaljplaner i nya
bostadsprojekt. Vi bedömer efterlevnaden av gällande bullerregler och föreslår effektiva lösningar vid behov. Vår tidiga involvering i planeringsprocessen garanterar en smidig, regelbunden utveckling av ditt bostadsprojekt.

Experter på Bullermätning och -beräkning för Industrier
Envigos tjänst inriktar sig på att genomföra precisionsmätningar och beräkningar för att evaluera bullerpåverkan från industriella enheter och andra typer av verksamheter. Vi utför bullerutredningar i samband med miljöbalksbaserad tillståndsprövning, deltar i utformningen av kontrollprogram, genomför periodiska inspektioner och svarar på krav från tillsynsmyndigheter. Vår specialistkompetens fokuserar på att säkerställa efterlevnad av gällande bullerregler och vi erbjuder konsultation för att finna lösningar för att hantera eventuella bullerrelaterade problem.

 

Bullerberäkningar fem kritiska punkter
Vid genomförandet av en bullerberäkning är det viktigt att beakta flera nyckelfaktorer för att
säkerställa utredningens noggrannhet och relevans. Här listar Envigo fem kritiska punkter som kan vara avgörande för resultatet:

  • Källans ljudnivå: Det är avgörande att noggrant mäta och bedöma ljudnivån från bullerkällan. Detta inkluderar både decibelnivåer (dB) och frekvensen av ljudet. För industriella miljöer, innebär detta att identifiera och kvantifiera ljud från maskiner, processutrustning och andra bullerkällor.
  • Avstånd och spridning: Bullrets spridning från källan till mottagaren (t.ex. bostadsområden, arbetsplatser) påverkar dess intensitet. Ljudnivån minskar med avståndet, och detta måste tas i beaktande i beräkningen.
  • Topografi och omgivningsförhållanden: omgivningens egenskaper, som terräng, byggnader och vegetation, påverkar hur bullret sprids. Buller kan dämpas eller förstärkas beroende på dessa faktorer.
  • Tid och varaktighet av exponering: Längden och tidpunkten för bullerexponeringen är viktig för att bedöma bullrets potentiella påverkan. Kontinuerligt buller, intermittent buller, och buller under specifika tider på dygnet eller veckan måste beaktas.
  • Gällande Normer och riktlinjer: Det är viktigt att vara uppdaterad med lokala, nationella och internationella regler och riktlinjer för bullernivåer. Regler, riktlinjer och normer hjälper till att bedöma om beräknade bullernivåer är acceptabla eller om åtgärder behövs för att minska bullret.

Genom att noggrant beakta de punkter som listats ovan kan en bullerberäkning ge en korrekt och användbar bedömning av din eller någon annans verksamhets påverkan på ljudmiljön, vilket många gånger kan vara avgörande i en tillståndsprocess eller i ett bygglovsärende.

 

Kristian Eriksson

VD, Miljökonsult

Lär dig mer om buller

Välkommen att kontakta mig!