Miljöteknisk markundersökning

Envigo genomför miljötekniska undersökningar, riskbedömningar och tar fram genomtänkta
åtgärdsförslag.

När en miljöteknisk undersökning ska genomföras är det ofta på begäran av en myndighet och innebär
att en provtagningsplan först ska tas fram. Provtagningsplanen är till för att både fånga upp och
beskriva hur verksamhetsutövaren planerar att utföra provtagningen utifrån platsens specifika
förutsättningar. Det är vanligt att provtagningsplanen sedan ska skickas till det lokala miljökontoret
eller till länsstyrelsen för ett godkännande innan provtagningen i fält kan genomföras.

Efter att en provtagningsplan blivit godkänd utför Envigos konsulter, i fält, vad som beskrivits i
provtagningsplanen. Det är vanligt att en grävare eller borrbandvagn måste användas för att
represenativa prover ska kunna tas. Envigos konsulter är alltid med och styr borroperatören eller
grävmaskinisten i fält så att provtagningsplanen kan genomföras. Prover tas och analyser skickas till
ett ackrediterat laboratorium.

Envigo hjälper även till med att tolka analysresultaten och skriva en avslutande rapport. För det fall
förorening påträffats hjälper Envigo till med provtagning som avgränsar föroreningen, riskbedömning
och förslag på åtgärder för att hantera föroreningen.

För det fall en efterbehandlingsåtgärd behöver genomföras med anledning av att en föroreningsskada
hittats i marken- eller i grundvatten ska åtgärden föregås av en anmälan. Anmälan och vad anmälan
ska innehålla bestäms av 28 § förordning (1998:899).

Vill du få hjälp med ditt projekt?

Kontakta oss på Envigo så hjälper vi dig komma vidare.

Om Envigo

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Läs mer om våra övriga tjänster.