Vad är en EPD?

Vad är en EPD?

EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration, på svenska benämnt miljövarudeklaration. En EPD är en frivillig miljömärkning som redovisar en produkts/byggnads/tjänsts miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv. EPD:er följer internationell standard (SS-EN ISO 14025). Miljövarudeklarationer tredjepartsgranskas vilket innebär att en oberoende granskare verifierar innehållet och framtagandet av deklarationen.

När behövs en EPD?

Syftet med miljövarudeklarationer är att möjliggöra en jämförelse mellan produkters/byggnaders/tjänsters miljöpåverkan. EPD:er används inom flera branscher världen över för att kommunicera produkters/byggnaders/tjänsters miljöprestanda till kunder och andra intressenter.

Hur tas en EPD fram?

Livscykelanalyser (LCA) ligger till grund för en EPD. En livscykelanalys är en metod för att beräkna hur en produkt/byggnad/tjänst påverkar miljön under hela sin livstid. Analyserna följer internationell standard (SS-EN ISO 14040 och 14044).

Inom olika kategorier av produkter finns och utvecklas produktspecifika beräkningsregler, PCR (Product Category Rules). Reglerna styr vad som ska innefattas i livscykelanalysen och bidrar därmed till att miljövarudeklarationerna inom samma beräkningsregler är jämförbara.

Arbetet innefattar data- och informationsinhämtning om produkten/byggnaden/tjänsten samt de processer som krävs vid tillverkning. Varje beståndsdel av produkten/byggnaden ska redovisas med material och mängd. Beroende av produktkategori (PCR) och önskemål från kund omfattar livscykelanalysen hela produktens livscykel, alternativt delar av livscykeln.

När all data är inhämtad och beräknad utförs livscykelanalyser i enlighet med de produktspecifika beräkningsreglerna. Därefter författas en LCA-rapport där all information om hur livscykelanalyserna utförts samt indata redovisas. Tredjepartgranskaren använder rapporten för att få insyn i livscykelanalyserna. När LCA-rapporten är klar författas EPD-dokumentet.

Sedermera sker kontakt med tredjepartsgranskare som granskar LCA-rapport och EPD samt återkommer med frågor/anmärkningar. När granskare anser att EPD:n är godkänd laddas den upp på EPD Internationals hemsida (https://www.environdec.com/), granskaren verifierar EPD:n och EPD International publicerar deklarationen.

Varför är en EPD kostsam?

Att ta fram en EPD är tidskrävande. Den mest tidskrävande processen är data- och informationsinhämtningen. Livscykelanalysen och LCA-rapporten är också tidskrävande. Kostnaden för tredjepartsgranskningen är beroende av produkten/byggnaden/varans komplexitet.

 

Regina Björnsdotter, Miljökonsult

Vill du veta mer om EPD:er?

Kontakta gärna mig så berättar jag mer.