Vad är en EPD?


EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration, på svenska benämnt miljövarudeklaration. En EPD är en frivillig miljömärkning som redovisar en produkts, byggnads eller tjänsters miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv. EPD:er följer internationell standard (SS-EN ISO 14025). Miljövarudeklarationer tredjepartsgranskas, vilket innebär att en oberoende granskare verifierar innehållet och framtagandet av deklarationen.

När behövs en EPD?

Syftet med miljövarudeklarationer är att möjliggöra en jämförelse mellan produkter, byggnader eller tjänsters miljöpåverkan. EPD:er används inom flera olika branscher världen över för att kommunicera miljöprestanda till kunder, leverantörer, aktieägare och i vissa fall till privatpersoner.

Hur tas en EPD fram?

  • Livscykelanalyser (LCA) ligger till grund för en EPD. En livscykelanalys är en metod för att beräkna hur till exempel en produkt påverkar miljön under hela sin livstid. Analyserna följer internationell standard (SS-EN ISO 14040 och 14044).
  • Inom olika kategorier av produkter finns och utvecklas produktspecifika beräkningsregler, PCR (Product Category Rules). Reglerna styr vad som ska innefattas i livscykelanalysen och bidrar därmed till att miljövarudeklarationerna inom samma beräkningsregler blir jämförbara.
  • Arbetet innefattar data- och informationsinhämtning om till exempel produkten samt de processer som krävs vid tillverkning. Varje beståndsdel ska redovisas med material och mängd. Beroende av produktkategori (PCR) och önskemål från beställaren omfattar livscykelanalysen hela produktens livscykel, alternativt delar av produktens livscykel.
  • När all data är inhämtad och beräknad utförs livscykelanalyser i enlighet med de produktspecifika beräkningsreglerna. Därefter författas en LCA-rapport där all information om hur livscykelanalyserna utförts samt indata redovisas. Tredjepartgranskaren använder rapporten för att få insyn i livscykelanalyserna. När LCA-rapporten är klar författas EPD-dokumentet.
  • En tredjepartsgranskare granskar LCA-rapport och EPD samt återkommer med eventuella frågor och anmärkningar. När granskare anser att EPD:n är godkänd laddas den upp på EPD Internationals hemsida. Granskaren verifierar EPD:n och EPD International publicerar miljövarudeklarationer.

   Så kan du förbereda inför en EPD

  • Bestäm EPD:ns omfattning.
  • Ta reda på vilka produktspecifika beräkningsregler som är aktuella.
  • Ta fram all data som behövs, till exempel sammansättning i mängder och volymer för varje ingående ämne/beståndsdel, transportavstånd för samtliga ingående material och råvaror, tillverkningsprocesser, bränsle- och elförbrukning m.m.
  • Ska sluthanteringen inkluderas? Då behöver information angående sluthanteringsprocesser preciseras, till exempel resursanvändning, bränsle- och elförbrukning samt transporter.
  • Ta reda på elsammansättning till exempel andel kärnkraft, vattenkraft m.m.

 

Regina Björnsdotter,
Miljökonsult

Vill du ha hjälp med EPD:er?

Välkommen att kontakta mig.