Kommunikation – av allt större betydelse i vindkraftsprojekt

Att navigera genom motstånd och främja vindkraftsprojekt i Sverige kräver mer än teknik – det kräver strategisk kommunikation och lokal delaktighet. Lär dig mer om varför rätt kommunikation är avgörande och få konkreta tips för att lyckas med ditt nästa projekt inom förnybar energi.

För att möta samhällets enorma klimatutmaningar är Sverige just nu inne i en grön omställning. Det är framför allt i Sveriges norra delar som det nu satsas stort på gröna tekniker som i framtiden kommer att göra oss mindre beroende av fossila bränslen.

Förnybar elproduktion från vindkraft gynnar den gröna omställningen
Gröna tekniker handlar bland annat om fossilfritt stål, grön vätgas och tillverkning av batterier. Omställningen kräver dock en betydligt högre elproduktion än vad som finns i dagsläget och vindkraften har kommit att spela en viktig roll.

Lokal opinion påverkar utbyggnaden av vindkraft
Men samtidigt som vindkraftsprojekten poppar upp som svampar ur jorden runt om i vårt avlånga land så säger en stor del av Sveriges kommuner nej till vindkraft. En av anledningarna till detta är den lokala opinionen mot vindkraft som påverkar kommunpolitikerna och beslutsfattarna. Även om vindkraftens effekt i form av klimatnytta är positiv och helt nödvändig för oss alla såväl lokalt, nationellt och globalt så är det den lokala påverkan kring exempelvis buller eller fåglar som fokus hamnar kring.
Samtidigt visar SOM-institutets årliga undersökningar att det finns en stark opinion för vindkraft i Sverige, vilket inte alls rimmar med ovanstående. Så för att erhålla miljötillstånd, där även kommunen är med på tåget, behöver utbyggnaden ske på ett mer hållbart sätt där större vikt läggs vid delaktighet och kommunikation.

Tips för ett lyckat vindkraftsprojekt
Vi har sammanställt några delar som är extra viktiga att arbeta med som verksamhetsutövare för att förbättra chanserna för ett lyckat vindkraftsprojekt:

  • Satsa på att identifiera och informera alla berörda intressenter i ett tidigt skede.
  • Ta reda på allt ni kan om lokaliseringen/området och hur det används. Vad är viktigt just här lokalt och vad är viktiga frågor i denna kommun? Vad finns det för erfarenhet av exempelvis tidigare vindkraftsprojekt?
  • För en dialog och lyssna till framkomna synpunkter. Visa förståelse. Se över om det går att tillmötesgå dessa synpunkter.
  • Skapa tillit och transparens kring projektet. Förklara att det blir en förändring i de närboendes närmiljö men också att ett kontinuerligt arbete sker för att minska påverkan på människa och miljö.
  • Bygg viktiga relationer med berörda intressenter.
  • Involvera berörda intressenter i tidigt skede. Ta exempelvis hjälp av föreningar och närboende för att sprida information.
  • Förankra projektet genom att vara på plats ofta eller anlita någon lokalt som kan fungera som kontaktyta mot berörda intressenter.

Detta är några delar som kan vara bra att lägga extra energi och tid på såväl i tidigt skede, under samråds- och tillståndsprocessen som under byggnation och driftsfasen.

Envigos miljökonsulter har bred erfarenhet och känner till vikten av en god kommunikation och delaktighet. Vi är redo att hjälpa dig att öka chanserna för att få tillstånd till din vindkraftpark.

 

Anna Cederberg
Miljökonsult

Behöver du rådgivning för ett vindkraftsprojekt?

Välkommen att kontakta mig!