Mark

Mark är ett av Envigo:s specialistområden. Envigo deltar med sin kompetens i att författa bedömningar och PM till att medverka i omfattande och långtgående projekt.

Tjänster inom markområdet

Envigo kan utföra marktekniska utredningar för alla typer av anläggningar. Envigo arbetar bland annat med MIFO-utredningar, provtagning av mark- och sediment samt schaktprovtagning.

MIFO-utredningar

Envigo utför både FAS 1 och FAS 2 utredningar enligt MIFO metodiken framtagen av Naturvårdsverket.

Miljöteknisk undersökning

Envigo genomför miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar och hjälper våra kunder med att ta fram genomtänkta åtgärdsförslag. Vi upprättar och utför miljökontroller vid både saneringar och i förebyggande syfte.

Envigo utför miljötekniska utredningar vid fastighetsförvärv eller vid kommande fastighetsöverlåtelser. Detta för att ge en samlad bild av fastighetens föroreningshistorik.

Schaktprovtagning

Envigo utför riktad schaktprovtagning åt flera av våra kunder där vi på uppdrag utför riktade provtagningar både som punktinsatser men även som frekvent återkommande händelser i verksamhetens egenkontroll.

Förorenad mark

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller konstruktioner som innehåller föroreningar i en sådan omfattning att de kan vara ett hot mot människors hälsa eller mot miljön.

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom utsläpp, spill och olyckor vid tidigare industriell verksamhet.

Envigo utför uppdrag inom förorenad mark för alla branscher inom privat och offentlig sektor. Uppdragen kan utgöras av allt från historisk inventering och miljötekniska undersökningar till efterföljande riskbedömningar.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta gärna oss på Envigo.