Miljö

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Tjänster inom miljö

Envigo hjälper dig gärna med följande tjänster inom miljöområdet:

Periodisk besiktning

En viktig del i företagets egenkontroll är att regelbundet kontrollera att verksamheten drivs i enlighet med gällande tillstånd, lagar och förordningar. I många fall är det i tillståndet ålagt verksamhetsutövaren att i intervall om 1 – 3 år utföra en så kallad periodisk besiktning.

Vi på Envigo har arbetat med periodiska besiktningar i över 10 år och har stor vana av att granska många olika typer av branscher. Att använda Envigo innebär att er verksamhet får en utomstående granskning av verksamhetens miljöarbete och en bedömning av verksamhetens egenkontrolls tekniska utförande.

IED och BAT

Industriutsläppsdirektivet (IED) trädde i kraft i Sverige den 7 januari 2013 och har implementerats i svensk lagstiftning genom generella föreskrifter. Är din verksamhet en IED-verksamhet? Om så är fallet är det stor chans att ni även berörs av framtagna BAT-slutsatser för er bransch. BAT-slutsatserna är en del av något som kallas BREF (BAT Reference document) som ställer mer enhetliga krav på utsläpp från industrier inom EU.

Envigo hjälper till att beskriva och rapportera hur verksamheten uppfyller dessa BAT-slutsatser.

Statusrapport

Är din verksamhet en IED-verksamhet (industriutsläppsverksamhet) som omfattas av kraven i industriutsläppsförordningen måste en statusrapport tas fram i anslutning till att verksamheten ändrar eller söker nytt tillstånd. Annars ska statusrapporten vara framtagen senast fyra år efter det att BAT-slutsatserna för er huvudverksamhet har offentliggjorts.

Envigo hjälper till att planera, utföra och rapportera enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för hur en statusrapport ska se ut och arbetas fram.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet är ett av de viktigaste styrdokumenten för hela verksamheten. Det är genom kontrollprogrammet verksamhetsutövaren visar att rutiner och arbetssätt inom verksamheten lever upp till miljöbalken och egenkontrollförordningens krav.

Envigo hjälper till så att alla krav som ställs på egenkontrollen uppfylls. Våra konsulter ser även till att hitta rätt omfattning och detaljeringsnivå på egenkontrollen.

CE-märkning

Ballast omfattas av byggproduktdirektivet. Det innebär att CE-märkning är ett krav för att produkter ska få säljas på den europeiska marknaden. Envigo kan steg för steg hjälpa till med att bygga upp verksamhetens system för tillverkningskontroll.

Miljörapport

För verksamheter som är tillståndspliktiga ska en årlig miljörapport alltid lämnas och laddas upp på Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP) före den 31 mars efterföljande år.

En miljörapport består av flera olika delar. Obligatoriskt är dock att en grunddel och en textdel tas fram och lämnas in. För vissa verksamheter krävs även att en emissionsdel lämnas in. Det kan även vara aktuellt för verksamheter som omfattas av IED-bestämmelserna att redovisa hur verksamheten uppfyller de så kallade BAT-slutsatserna.

Även anmälningspliktiga verksamheter kan ha krav på sig att inge en miljörapport, men då oftast till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Envigo har stor erfarenhet av att hjälpa olika verksamhetsutövare i alla typer av branscher att upprätta miljörapporter. Envigo hjälper till i alla olika delar och kan även bistå med att ladda upp miljörapporten på SMP, om så önskas.

Sevesoverksamhet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Sverige har direktivet införts via Sevesolagstiftningen. Lagstiftningen gäller för verksamheter som hanterar större mängder farliga ämnen vid ett och samma tillfälle. I bilaga 1 till förordningen (SFS 215:236) finns nivåer för dessa farliga ämnen presenterade. Beroende på nivå indelas verksamheter i en högre eller lägre kravnivå.

Beroende på om din verksamhet omfattas av den högre eller lägre kravnivå följer ett flertal krav som måste uppfyllas, där ett av kraven är att ett handlingsprogram tas fram.

Handlingsprogrammet, både för den högre och lägre kravnivån innebär att ledningens roll, ansvar och åtaganden för att kontinuerligt förbättra åtgärderna för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor beskrivs.

Envigo arbetar med och hjälper verksamhetsutövare att uppfylla alla satta krav samt utforma handlingsprogram.

Miljövarudeklaration (EPD)

EPD (Environmental Product Deklaration), eller så kallad miljövarudeklaration är ett kraftfullt dokument för att kunna visa sina produkters miljöpåverkan.

Läs mer om hur EPD.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta gärna oss på Envigo.