Vatten

Hydrologi och geohydrologi är ett av Envigo:s specialistområden. Envigo bidrar med allt från att författa utredningsresultat i PM till att medverka i omfattande och långtgående projekt.

Tjänster inom vatten och hydrologi

Envigo kan utföra vattenrelaterade utredningar för anläggningar och täkter under grundvattenytan. Envigo arbetar även med beräkningar av vattenresursens utnyttjande, dagvattenberäkningar, konsekvensanalyser, residenstiden i dammar och tillstånd för vattenverksamhet. Envigo kan utföra flertalet tjänster som kan kopplas till vattenfrågan för bland annat mark, berg, torv och miljö, till exempel:

Dricksvattenutredning

Envigo utför och kan bistå med kompetens för dricksvattenutredningar med avseende på kvalitet, kvantitet, tillstånd och utredningar för vattenskyddsområden.

Dagvattenutredning

Envigo utför beräkningar och upprättar förslag på hur dagvatten som uppstår kan omhändertas lokalt.

Läs mer om hur Envig arbetar med dagvattenutredningar.

Geohydrologisk utredning

Typiska geohydrogeologiska utredningar kan omfatta bestämmande av grundvattennivå, översvämningsrisker, beräkningar om inläckage och omgivningspåverkan, riskanalyser och hur grund- och ytvatten infiltreras i berggrunden etc.

Läs mer om geohydrogeologiska utredningar.

 

Yt- och grundvattenprovtagning

Envigo utför vattenprovtagningar som därefter skickas för analys av vattenkemiska parametrar.

Läs mer om hur Envigo genomför provtagningar för yt- och grundvatten.

Gruvutredningar

Envigo kan utföra utredningar kopplade till hydrogeologiska förhållanden som uppstår vid gruvdrift så som exempelvis inläckage, omgivningspåverkan samt spridning av föroreningar till närmaste recipient.

Modellering

Envigo kan med sina modelleringsprogram bistå med modellberäkningar för både grundvatten, dagvatten och ytvatten.

Dammar

Envigo kan beräkna och utreda flöden, residenstiden, nivåer för både dammar, sjöar och vattendrag.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta gärna oss på Envigo.