Vad är en dagvattenutredning och när behövs den?

Många kunder kommer till oss med frågor om krav som ställts på dem gällande vattenutredning. Detta framför allt från kommuner. Men detta gäller även privatpersoner som ska bygga hus eller förändra markförhållandena på sina fastigheter. Så, vad är en dagvattenutredning och varför måste en sådan göras?

Vi tar det från början, vad är dagvatten?

Dagvatten kan lösryckt användas som samlingsterm för allt tillfälligt vatten som kommer från nederbörd, men som inte omedelbart blir del av grundvattenmagasinet eller permanenta ytvattenförekomster, såsom sjöar och floder. I det här sammanhanget är det synonymt med ytavrinning. Men dagvatten kan även ha en bredare bemärkelser. Det kan innefatta de åtgärder som tas i anspråk för att fördröja eller magasinera den ytavrinning som kraftig nederbörd kan ge upphov till.

När brukar problem uppstå?

När hus byggs eller ytor anläggs ersätter man vanligtvis naturlig mark eller andra relativt permeabla ytor med hårdgjorda tak och asfaltsplan. Konsekvensen blir att nederbörd som tidigare infiltrerat i den permeabla marken bildar ytavrinning som vanligtvis går nedströms för att ansamlas i antingen dagvattennätet via brunnar, eller i låglänta områden som riskerar att översvämmas.

Vem har ansvar för vad?

  • Inom detaljplanelagda områden tar kommuner ofta ta fram riktlinjer. Dessa ska innefatta vilka flöden som det lokala dagvattennätet bör ta emot för att inte förorsaka översvämningar och eventuella skador på infrastruktur och människor.
  • Stadsplanering dimensioneras vanligtvis dagvattensystemen efter stadens tänkta storlek och historiska nederbörd. Allt eftersom samhället växer och förändringar i nederbördsregim, såsom de som klimatförändringar tros skapa, ökar belastningen på befintliga dagvattennät. Ett ledningssystem som tidigare klarade ett kraftigt skyfall kan idag vara helt otillräckligt. Grönytor som tidigare kan ha bromsat ytavrinning kan ha ersatts av asfalterade gator eller parkeringar.
  • Det är vanligtvis upp till enskilda fastighetsägare att se till att förändringar i markanvändningen på deras fastigheter inte bidrar till att dagvattennätet överbelastas.


Vad är en dagvattenutredning?

En dagvattenutredning uppskattar och jämför de väntade flödesvolymer som marken i nuläget ger upphov till, med de väntade volymer som kan uppkomma efter en eventuell förändring. Om denna är betydande kan även dimensionering av fördröjningsåtgärder göras. Inom ramen för dagvattenutredningen ser man även till eventuell påverkan på nedströms fastigheter. Och om flödesförändringar kan ha negativa konsekvenser för dessa. Ibland efterfrågas även flödesjusterad föroreningsbelastning där halten urlakningsprodukter i dagvattenflödet måste uppskattas. Detta sker ofta när avrinningsområdets recipient är speciellt känslig för variationer i ämneshalter, eller redan är förorenad och det finns ett intresse i att sänka dess belastning.

Normalt sett efterfrågar kommunen att utredningen ska utgå ifrån typnederbörder med en viss återkomstperiod. Vanligtvis ligger denna mellan tio till hundra år, ofta pratas det om 10-årsregn. Årtalen här syftar till sannolikheten att ett regn av en given magnitud sker, där ett mindre regn sker oftare. Ett 10-årsregn har 10% chans att inträffa varje år. Så ett givet område upplever stokastiskt sett fem 10-årsregn under en femtioårsperiod, dock inte nödvändigtvis en vart tionde år.

Typnederbörden hjälper kommuner att dimensionera sina VA-system. Detta utifrån vad som bedöms som sannolikt att inträffa, och dagvattenutredningar utgår sedan från dessa värden när man ser till vad varje fastighet får bidra med i termer om avrinning.

Philip Johansson,
Miljökonsult, Geohydrologo

Har du fler frågor om dagvattenutredning?

Välkommen att kontakta mig.